תב"ע לחזות נופית – מצגת למתכננים

לקראת קידום תכנית לבניין עיר לשימור המורשת והחזות הנופית של קרית טבעון, קיימנו ערב עיון לחברי הועדה המקומית לתכנון ובנייה. במהלך הערב נסקרו המצב הקיים בשטח, מודלים קונספטואליים ותכנוניים מובילים לתכנית החדשה, ואף הסוגיות העיקריות בהן עוסקת התכנית.

מטרת התכנית לתת הנחיות לפיתוח ובניה מתוך הכרה בערכם של הצביון האדריכלי הייחודי והמרקם הנופי של קריית טבעון,  שהינם נכס היסטורי- תרבותי ושחשיבותם חורגת מהגבולות המקומיים.

כחלק מהכנת התוכנית נערך סקר על מנת לאתר המרכיבים הסביבתיים (הטבעיים ומעשה ידי אדם) אשר עם השנים התעצבו לכלל הגדרת אופיה הייחודי של קרית טבעון. התכנית קובעת כללים ופרטים שיסייעו לחיזוק ערכים אדריכליים המעצבים את "נחלת הכלל" ואשר בונים את חוט השדרה הנופי-חזותי  של הישוב.

התוכנית מאזנת בין זכויות הפרט לעצב את סביבת מגוריו עם זכויות הכלל במרחב הציבורי.  לפיכך התכנית מגדירה את היחסים האדריכליים בין מגרשים פרטיים לרחובות ולשטחי ציבור אחרים ובכללם שטחי היער והחורש הטבעי העוטפים את הקריה. בתוכנית ישנה התייחסות ספציפית לסוגי מגרשים ורחובות בהתאם למאפייניהם הנופיים ורגישותם.

התכנית מפרטת את הנושאים אליהם יש להתייחס בכל בקשה לקבלת היתר בניה בין אם יעוד המגרשים למגורים, למוסדות ציבור, לשימושים מסחריים או שצ"פים.