מדריך לתכנון ובניה משמרת נגר עילי // מאמר // משרד הבינוי והשיכון