תוכנית בניין עיר לשימור חזות נופית קרית טבעון

תוכנית בניין עיר לשימור חזות נופית קרית טבעון

מטרת התכנית היא לתת הנחיות פיתוח ובנייה, מתוך הכרה בערכם של הצביון האדריכלי הייחודי (מאפיינים חזותיים) והמרקם הנופי של קריית טבעון. אלו הינם נכס היסטורי ותרבותי, שחשיבותם חורגת מהגבולות המקומיים.

התוכנית מגדירה את היחסים בין נחלת הכלל ונחלת הפרט על ידי קביעת כללים לפיתוח השטחים הפרטיים והגבול בינם לבין השטחים הציבוריים ושטחים פרטיים שכנים.

כחלק מהתוכנית נקבעו כללים לאופי הפיתוח, גבהים, חומרים, השתלבות בטופוגרפיה, ניהול נגר ומניעת מטרדים מהמגרש הפרטי לשכניו.

מצב תוכנית: לפני אישור

התוכנית הוכנה על ידי צוות משרד אוסטרליץ אדריכלות בשיתוף צוות הועדה המקומית טבעון.


מידע רלוונטי

מטרת התכנית היא לתת הנחיות פיתוח ובנייה, מתוך הכרה בערכם של הצביון האדריכלי הייחודי (מאפיינים חזותיים) והמרקם הנופי של קריית טבעון. אלו הינם נכס היסטורי ותרבותי, שחשיבותם חורגת מהגבולות המקומיים.

התוכנית מגדירה את היחסים בין נחלת הכלל ונחלת הפרט על ידי קביעת כללים לפיתוח השטחים הפרטיים והגבול בינם לבין השטחים הציבוריים ושטחים פרטיים שכנים.

כחלק מהתוכנית נקבעו כללים לאופי הפיתוח, גבהים, חומרים, השתלבות בטופוגרפיה, ניהול נגר ומניעת מטרדים מהמגרש הפרטי לשכניו.

מצב תוכנית: לפני אישור

התוכנית הוכנה על ידי צוות משרד אוסטרליץ אדריכלות בשיתוף צוות הועדה המקומית טבעון.


מידע רלוונטי
תקנון נספחים

עקרונות מובילים לפרויקט: